Skip to content

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Wizja Szkoły

Szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Misja Szkoły

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników . Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych. Szkoła, bardzo dobrze wyposażona, wykorzystująca najnowsze technologie informacyjne, wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.

Model Absolwenta

 • dba o rozwój intelektualno – emocjonalny
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje
 • jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej
 • jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie
  potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie
 • umie zachować własną indywidualność
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
 • jest kulturalny
 • docenia wagę więzi międzyludzkich
 • z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób
 • umie współpracować w grupie
 • potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym.
Skip to content