Skip to content

im. Nikoli Tesli w Chorzowie

TECHNIKUM
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE

srebrna szkoła 2013 brązowa szkoła 2020 brązowa szkoła 2017 Chorzów

NAJNOWSZE INFORMACJE

Introl

Pierwszego grudnia bieżącego roku nasza klasa miała możliwość zwiedzenia firmy Introl, mieszczącej się w Chorzowie Batorym przy ulicy Żelaznej

Czytaj więcej »

NASZA SZKOŁA TO

0
Uczniów
0
Nauczycieli
0
Klasopracowni
0
Komputerów, Laptopów

ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

„Najlepsza szkoła na Śląsku. Super pracownie do zajęć zawodowych, bardzo fajni nauczyciele. Zapraszam na kierunek elektryczny, bo w Polsce brakuje elektryków.”

Łukasz

Elektryk

Play Video

Nasi partnerzy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

W dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej nastąpiła wymiana dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy Politechniką Śląską, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Dziekan Wydziału Elektrycznego, a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, reprezentowanym przez Krystiana Biadacza – Dyrektora Szkoły. Umowę sygnował Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Umowa o współpracy Wydziału Elektrycznego ze Szkołą umożliwi zapoznanie uczniów Szkoły z potencjałem badawczym Wydziału, w szczególności z jego zapleczem laboratoryjnym. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych na terenie Wydziału, a także, w miarę możliwości, pracownicy Wydziału będą prowadzić zajęcia na terenie Szkoły. Zgodnie z umową  Wydział Elektryczny oraz Szkoła będą prowadzić wzajemną działalność promocyjną.

 

Współpraca w ramach podpisanej umowy jest bardzo korzystna dla Szkoły, przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej, szczególnie na kierunkach: elektrotechnika,  energetyka,  informatyka oraz mechatronika, pozwoli im na rozwój zainteresowań i kompetencji zawodowych.

Tauron

Tauron Dystrybucja

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki. Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”. Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami. Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

W dniu 04 stycznia 2013 roku nasza Szkoła zawarła Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Celem Porozumienia jest objęcie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału.

W ramach Porozumienia Wydział będzie wspierał szkołę w opracowaniu autorskich programów kształcenia, udostępniał swoją bazę dydaktyczną, umożliwiał uczniom naszej szkoły uczestniczenie w zajęciach Wydziału, w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych. Będzie umożliwiał zdobywanie zaliczeń respektowanych po rozpoczęciu przez ucznia studiów na Wydziale, promował wśród studentów możliwości pracy z uczniem szczególnie zdolnym na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także wspierał nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

Dnia 06 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. Porozumienie podpisano w siedzibie Wydziału, ze strony Uczelni umowę patronacką podpisał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr Folęga, natomiast ze strony Szkoły Dyrektor Krystian Biadacz.

Nasza Szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne Wydziału, między innymi w realizacji działań związanych z podnoszeniem standardu wyposażenia pracowni zawodowych oraz przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla klas Technikum. Uczniowie Szkoły będą mieć możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach specjalistycznych i warsztatach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach Wydziału, a także w seminariach, prelekcjach i innych przedsięwzięciach poświęconych kształceniu zawodowemu. Pracownicy Uczelni będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia dla uczniów z wybranych przedmiotów ujętych w programach studiów: podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki – przedmiotów, które są jednocześnie realizowane w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej dla poszczególnych zawodów. Współpraca w ramach umowy patronackiej jest bardzo korzystna dla Szkoły, przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej, pozwoli im na rozwój zainteresowań, otworzy nowe perspektywy kształcenia i podejmowania pracy zawodowej.

ENERGOPROJEKT KATOWICE

W czerwcu 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z Firmą Energoprojekt – Katowice SA, mającą na celu m.in. wspieranie kształcenia zawodowego uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli. Współpraca, w ramach której uczniowie klas trzecich będą mieć możliwość realizowania praktyk zawodowych, pozwoli im zdobyć umiejętności praktyczne oraz doświadczenie w nowoczesnej Firmie, pod okiem doskonałych specjalistów. W ramach współpracy wsparciem mają być objęci także uczniowie zdolni, którym Firma ufunduje stypendia, a wybrani uczniowie będą mieli możliwość odbycia wakacyjnych staży EPK.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dnia 12 stycznia 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz ZSTiO Nr 3. Ze strony Wydziału Politechniki Śląskiej  umowę sygnował Dziekan Wydziału prof. Jerzy Łabaj. W czasie spotkania, które odbyło się  22 stycznia w siedzibie Wydziału w Katowicach, Prodziekan ds. Studenckich prof. K. Nowacki oraz Dyrektor Szkoły omówili zasady i warunki umowy.

Uczniowie Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli będą mogli uczestniczyć w zajęciach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach uczelnianych oraz wykładach monograficznych. Także pracownicy Politechniki będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia na wybrane tematy dla uczniów realizujących program rozszerzony z fizyki.

Dnia 8 kwietnia 2016 r., zostało podpisane porozumienie o objęciu patronatem klas informatycznych Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

W gmachu Wydziału porozumienie podpisali: Dziekan dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. oraz Dyrektor naszej Szkoły mgr Krystian Biadacz. Władze Wydziału zadeklarowały m.in. udostępnienie uczniom klas patronackich własnej bazy laboratoryjnej oraz udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć także we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez studentów Wydziału. Do nadzorowania działań związanych z realizacją porozumienia Dziekan Wydziału oddelegował swojego Pełnomocnika. Nawiązana w styczniu bieżącego roku współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, który mieści się w Katowicach, przynosi konkretne korzyści – daje możliwości rozwoju zainteresowań naszym uczniom oraz otwiera im nowe perspektywy, szczególnie w kierunku prężnie rozwijającej się informatyki przemysłowej.

INTERSOFT

W październiku 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła stałą współpracę z firmą Intersoft z Łodzi produkującą oprogramowanie ArCADia Soft. Dzięki współpracy utrzymujemy regularnie licencje na korzystanie z profesjonalnego oprogramowania CAD dla elektryków, które wykorzystujemy w procesie kształcenia na przedmiocie Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

NKT CABLES

W dniu 17 stycznia 2014 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy nkt cables S.A., ZSTiO Nr 3. Celem porozumienia jest ścisła współpraca Partnerów w zakresie:

  • wyposażenia szkoły w materiały dydaktyczne,
  • szkolenia uczniów w zakresie zagadnień związanych z instalacjami elektrycznymi,
  • udostępnienia oprogramowania projektowego nkt doc,
  • organizacji wycieczek edukacyjnych do fabryki nkt cables w Warszowicach.


Liczymy, że współpraca przyniesie Partnerom wzajemne korzyści.

Astor

ASTOR Sp. z o.o.

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a naszym Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im Nikoli Tesli dotyczące objęcia patronatem klas w zawodzie technik mechatronik. ASTOR Sp. z o.o. jest jedną z najprężniej rozwijających się firm w branży automatyki przemysłowej, działa na polskim rynku od 1987 roku, oferuje między innymi produkty z zakresu oprogramowania przemysłowego, sterowania, robotyzacji, proponuje rozwiązania dotyczące systemów dla produkcji i automatyzacji oraz systemów zrobotyzowanych. W ramach zawartego porozumienia będą organizowane zajęcia dydaktyczne dla uczniów na terenie Szkoły oraz Firmy, uczniowie i nauczyciele będą mieć możliwość uczestniczyć w wybranych projektach a także szkoleniach i pokazach demonstracyjnych Firmy. W ramach porozumienia strony będą wskazywać wzajemnie, w odniesieniu do realizowanych wspólnie projektów, na swój status instytucji współpracującej oraz zamieszczać taką informację w dokumentach, materiałach informacyjnych lub reklamowych.

ELEKTROR

W dniu 26 kwietnia 2013 r. nasza Szkoła zawarła umowę o współpracy z firmą Elektror airsystems Sp z o. o. z siedzibą w Chorzowie, która dotyczy określenia warunków i zasad współpracy oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań Szkoły i Firmy.

Szczególnie cenne dla Szkoły jest zobowiązanie Firmy Elektror do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji przez naszych uczniów praktyk zawodowych oraz do szkolenia uczniów zgodnie z obowiązującymi programami nauczania zawodu.

Szkoła będzie przekazywać swoim uczniom oferty pracy Firmy, promować ją wśród uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce, w szczególności uczniów posiadających duży zasób umiejętności z przedmiotów zawodowych. Szkoła zobowiązała się także do podejmowania działań reklamowych Firmy.

Umowa jest bardzo korzystna dla obu stron, będzie procentować w przyszłości lepszym przygotowaniem naszych uczniów do pracy zawodowej, a Firmie pozwoli zatrudniać młodych dobrze wyszkolonych pracowników.

Skip to content