Skip to content

im. Nikoli Tesli w Chorzowie

TECHNIKUM
MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE

srebrna szkoła 2013 brązowa szkoła 2020 brązowa szkoła 2017 Chorzów Srebrna tarcza 2022 UŚ Srebrna Tarcza

NAJNOWSZE INFORMACJE

NASZA SZKOŁA TO

0
Uczniów
0
Nauczycieli
0
Klasopracowni
0
Komputerów, Laptopów

ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

„Najlepsza szkoła na Śląsku. Super pracownie do zajęć zawodowych, bardzo fajni nauczyciele. Zapraszam na kierunek elektryczny, bo w Polsce brakuje elektryków.”

Łukasz

Elektryk

Play Video

Nasi partnerzy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

W dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej nastąpiła wymiana dokumentów dotyczących współpracy pomiędzy Politechniką Śląską, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Paweł Sowa – Dziekan Wydziału Elektrycznego, a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie, reprezentowanym przez Krystiana Biadacza – Dyrektora Szkoły. Umowę sygnował Rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Umowa o współpracy Wydziału Elektrycznego ze Szkołą umożliwi zapoznanie uczniów Szkoły z potencjałem badawczym Wydziału, w szczególności z jego zapleczem laboratoryjnym. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach i ćwiczeniach organizowanych na terenie Wydziału, a także, w miarę możliwości, pracownicy Wydziału będą prowadzić zajęcia na terenie Szkoły. Zgodnie z umową  Wydział Elektryczny oraz Szkoła będą prowadzić wzajemną działalność promocyjną.

Współpraca w ramach podpisanej umowy jest bardzo korzystna dla Szkoły, przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej, szczególnie na kierunkach: elektrotechnika,  energetyka,  informatyka oraz mechatronika, pozwoli im na rozwój zainteresowań i kompetencji zawodowych.

www.elektr.polsl.pl/

Tauron

Tauron Dystrybucja

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki. Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”. Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami – energetykami.

Więcej informacji o TAURON Dystrybucja na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl

Oferty pracy:  www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/kariera/oferty-pracy

WMT

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

W dniu 04 stycznia 2013 roku nasza Szkoła zawarła Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Celem Porozumienia jest objęcie przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami Szkoły, a tym samym rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych, stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów Szkoły oraz prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży pomiędzy nauczycielami Szkoły a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału.

W ramach Porozumienia Wydział będzie wspierał szkołę w opracowaniu autorskich programów kształcenia, udostępniał swoją bazę dydaktyczną, umożliwiał uczniom naszej szkoły uczestniczenie w zajęciach Wydziału, w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i kołach naukowych. Będzie umożliwiał zdobywanie zaliczeń respektowanych po rozpoczęciu przez ucznia studiów na Wydziale, promował wśród studentów możliwości pracy z uczniem szczególnie zdolnym na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także wspierał nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

www.polsl.pl/rmt/

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

Dnia 06 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. Porozumienie podpisano w siedzibie Wydziału, ze strony Uczelni umowę patronacką podpisał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr Folęga, natomiast ze strony Szkoły Dyrektor Krystian Biadacz.

Nasza Szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne Wydziału, między innymi w realizacji działań związanych z podnoszeniem standardu wyposażenia pracowni zawodowych oraz przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla klas Technikum. Uczniowie Szkoły będą mieć możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach specjalistycznych i warsztatach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach Wydziału, a także w seminariach, prelekcjach i innych przedsięwzięciach poświęconych kształceniu zawodowemu. Pracownicy Uczelni będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia dla uczniów z wybranych przedmiotów ujętych w programach studiów: podstaw konstrukcji maszyn, mechaniki, automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki – przedmiotów, które są jednocześnie realizowane w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej dla poszczególnych zawodów. Współpraca w ramach umowy patronackiej jest bardzo korzystna dla Szkoły, przyczyni się do lepszego przygotowania naszych uczniów do kontynuacji nauki w Politechnice Śląskiej, pozwoli im na rozwój zainteresowań, otworzy nowe perspektywy kształcenia i podejmowania pracy zawodowej.

www-arch.polsl.pl

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Dnia 12 stycznia 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz ZSTiO Nr 3. Ze strony Wydziału Politechniki Śląskiej  umowę sygnował Dziekan Wydziału prof. Jerzy Łabaj. W czasie spotkania, które odbyło się  22 stycznia w siedzibie Wydziału w Katowicach, Prodziekan ds. Studenckich prof. K. Nowacki oraz Dyrektor Szkoły omówili zasady i warunki umowy.

Uczniowie Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli będą mogli uczestniczyć w zajęciach w salach ćwiczeniowych i laboratoriach uczelnianych oraz wykładach monograficznych. Także pracownicy Politechniki będą prowadzić w naszej Szkole zajęcia na wybrane tematy dla uczniów realizujących program rozszerzony z fizyki.

Dnia 8 kwietnia 2016 r., zostało podpisane porozumienie o objęciu patronatem klas informatycznych Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

W gmachu Wydziału porozumienie podpisali: Dziekan dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl. oraz Dyrektor naszej Szkoły mgr Krystian Biadacz. Władze Wydziału zadeklarowały m.in. udostępnienie uczniom klas patronackich własnej bazy laboratoryjnej oraz udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć także we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez studentów Wydziału. Do nadzorowania działań związanych z realizacją porozumienia Dziekan Wydziału oddelegował swojego Pełnomocnika. Nawiązana w styczniu bieżącego roku współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, który mieści się w Katowicach, przynosi konkretne korzyści – daje możliwości rozwoju zainteresowań naszym uczniom oraz otwiera im nowe perspektywy, szczególnie w kierunku prężnie rozwijającej się informatyki przemysłowej.

www-arch.polsl.pl/

UŚ

W dniu 6 maja 2022 roku została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno – naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli; umowę podpisali Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr prof. UŚ Katarzyna Trynda oraz mgr Krystian Biadacz dyrektor Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im. Nikoli Tesli. Dokumentami Umowy w siedzibie Szkoły wymienili się dr Radosław Zachariasz – przedstawiciel Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych i dyrektor naszej Szkoły. Realizatorem Umowy ze strony Uniwersytetu będzie Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Umowa dotyczy, między innymi, prowadzenia przez nauczycieli akademickich wybranych zajęć dla uczniów TME, udziału uczniów w wybranych zajęciach akademickich, prowadzonych przez pracowników naukowych na terenie Uniwersytetu oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet, wspierania nauczycieli Szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, realizacji praktyk zawodowych studentów, a także wzajemnej promocji.

Podpisanie Umowy jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla całej społeczności naszej Szkoły, otwierającym szerokie możliwości uczniom i nauczycielom. Mamy pewność, że efekty podjętych działań przyniosą duże korzyści zarówno naszej Szkole, jak i Wydziałowi Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu.

us.edu.pl/wydzial/wnst/

UŚ

AKADEMIA ŚLĄSKA W KATOWICACH

W dniu 19 stycznia 2016 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach (teraz AŚ) a Naszym Zespołem Szkół; umowę podpisali Rektor – prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie – mgr Krystian Biadacz. Współpraca z uczelnią ma na celu przede wszystkim popularyzację wiedzy i wspieranie działań, mających na celu upowszechnianie nauki, kultury i sportu.

Podpisanie Porozumienia rozpoczęło kolejny rozdział we współpracy Naszej Szkoły z uczelniami wyższymi Śląska. WST zadeklarowała organizowanie dla uczniów, na terenie Uczelni lub Szkoły, przez swoich pracowników naukowych zajęć specjalistycznych według ustalonego harmonogramu. Uczelnia zobowiązała się także do wspomagania działań Szkoły poprzez użyczanie sprzętu multimedialnego czy nagradzanie wybitnych uczniów. Porozumienie przewiduje możliwość zorganizowania studiów podyplomowych o wybranej tematyce skierowanych do kadry nauczycielskiej.

Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z WST uczniowie ZSTiO Nr 3 zdobędą nowe, dodatkowe możliwości rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Poszerza się także oferta dla maturzystów, być może w przyszłości studentów Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach.

Współpraca podjęta z WST jest działaniem niezwykle ważnym dla całej społeczności Szkoły, otwierającym nowe możliwości uczniom i nauczycielom. Wierzymy, że zainicjowane działania przyniosą korzyści tak Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, jak i Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

www.wst.com.pl/

NKT

NKT CABLES

W dniu 17 stycznia 2014 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy nkt cables S.A., ZSTiO Nr 3. Celem porozumienia jest ścisła współpraca Partnerów w zakresie:

  • wyposażenia szkoły w materiały dydaktyczne,
  • szkolenia uczniów w zakresie zagadnień związanych z instalacjami elektrycznymi,
  • udostępnienia oprogramowania projektowego nkt doc,
  • organizacji wycieczek edukacyjnych do fabryki nkt cables w Warszowicach.


Liczymy, że współpraca przyniesie Partnerom wzajemne korzyści.

www.nkt.com.pl/

INTERSOFT

W październiku 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła stałą współpracę z firmą Intersoft z Łodzi produkującą oprogramowanie ArCADia Soft. Dzięki współpracy utrzymujemy regularnie licencje na korzystanie z profesjonalnego oprogramowania CAD dla elektryków, które wykorzystujemy w procesie kształcenia na przedmiocie Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.

www.intersoft.pl/

Astor

ASTOR Sp. z o.o.

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a naszym Technikum Mechaniczno – Elektrycznym im Nikoli Tesli dotyczące objęcia patronatem klas w zawodzie technik mechatronik. ASTOR Sp. z o.o. jest jedną z najprężniej rozwijających się firm w branży automatyki przemysłowej, działa na polskim rynku od 1987 roku, oferuje między innymi produkty z zakresu oprogramowania przemysłowego, sterowania, robotyzacji, proponuje rozwiązania dotyczące systemów dla produkcji i automatyzacji oraz systemów zrobotyzowanych. W ramach zawartego porozumienia będą organizowane zajęcia dydaktyczne dla uczniów na terenie Szkoły oraz Firmy, uczniowie i nauczyciele będą mieć możliwość uczestniczyć w wybranych projektach a także szkoleniach i pokazach demonstracyjnych Firmy. W ramach porozumienia strony będą wskazywać wzajemnie, w odniesieniu do realizowanych wspólnie projektów, na swój status instytucji współpracującej oraz zamieszczać taką informację w dokumentach, materiałach informacyjnych lub reklamowych.

www.astor.com.pl/

ELEKTROR

W dniu 26 kwietnia 2013 r. nasza Szkoła zawarła umowę o współpracy z firmą Elektror airsystems Sp z o. o. z siedzibą w Chorzowie, która dotyczy określenia warunków i zasad współpracy oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań Szkoły i Firmy.

Szczególnie cenne dla Szkoły jest zobowiązanie Firmy Elektror do zapewnienia warunków niezbędnych do realizacji przez naszych uczniów praktyk zawodowych oraz do szkolenia uczniów zgodnie z obowiązującymi programami nauczania zawodu.

Szkoła będzie przekazywać swoim uczniom oferty pracy Firmy, promować ją wśród uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce, w szczególności uczniów posiadających duży zasób umiejętności z przedmiotów zawodowych. Szkoła zobowiązała się także do podejmowania działań reklamowych Firmy.

Umowa jest bardzo korzystna dla obu stron, będzie procentować w przyszłości lepszym przygotowaniem naszych uczniów do pracy zawodowej, a Firmie pozwoli zatrudniać młodych dobrze wyszkolonych pracowników.

www.elektror.com/pl/

epk

ENERGOPROJEKT KATOWICE

W czerwcu 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z Firmą Energoprojekt – Katowice SA, mającą na celu m.in. wspieranie kształcenia zawodowego uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli. Współpraca, w ramach której uczniowie klas trzecich będą mieć możliwość realizowania praktyk zawodowych, pozwoli im zdobyć umiejętności praktyczne oraz doświadczenie w nowoczesnej Firmie, pod okiem doskonałych specjalistów. W ramach współpracy wsparciem mają być objęci także uczniowie zdolni, którym Firma ufunduje stypendia, a wybrani uczniowie będą mieli możliwość odbycia wakacyjnych staży EPK.

epk.com.pl/pl/

Skip to content