Skip to content

RODO

Szanowni Państwo,

w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, iż:

 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę jest Dyrektor Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Chorzowie.
 2. Dane osobowe rodziców i dzieci, zawierające następujące informacje:
  – imię i nazwisko,
  – adres zamieszkania,
  – datę i miejsce urodzenia ucznia,
  – numer PESEL,
  – numer telefonu,
  – adres e-mail,
  – wizerunek ucznia,
 3. Powyższe dane, w zakresie określonym odpowiednimi dokumentami, będą udostępnianie wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzanie podmiotom tj.:
  – wychowawcom i nauczycielom przedmiotów,
  – pedagogowi szkolnemu,
  – uprawnionym pracownikom administracyjnym w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nich czynności,
  – inspektorowi BHP i Społecznemu Inspektorowi Pracy, zgodnie z zakresem ich obowiązków,
  – organowi prowadzącemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz upoważnionym organom i służbom państwowym,
  – ubezpieczycielowi, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz ubiegania się o wypłatę odszkodowania,
  – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w zakresie niezbędnym do udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, bądź związanym z nauczaniem indywidualnym, indywidualnym programem lub tokiem nauki itp.
  – Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie związanym z koniecznością przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych,
 4. Pozostałe dane osobowe, będą gromadzone i przetwarzane po uzyskaniu pisemnej zgody w tym przedmiocie.
 5. Każdy z rodziców/prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów dysponuje prawem wglądu do danych osobowych dotyczącej jego osoby lub jego dziecka, jak również możliwością dokonania w nich stosownych zmian.
 6. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl

 

Skip to content