Skip to content

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące na terenie

TECHNIKUM
MECHANICZNO – ELEKTRYCZNEGO im. NIKOLI TESLI
w Chorzowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(od 1 września 2020 r. aktualizowane na bieżąco)

podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające
  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie
  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne sanitarne GIS, MZ, MEN dla szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

Wytyczne ogólne

 1. Do budynku szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie może wejść do budynku szkoły osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
 3. Zaleca się wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły stałe monitorowanie stanu zdrowia.
 4. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w przestrzeniach wspólnych np. korytarze, sekretariat, biblioteka.
 6. Po wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, zgodnie
  z instrukcją znajdująca się przy stanowisku z płynem do dezynfekcji.
 7. Przebywając w budynku szkoły należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 
  W budynku szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczniowie powinni korzystać z własnych przyborów i podręczników. Nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Przedmioty znajdujące się w salach lub na korytarzach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte.
 10. Podłoga w sali gimnastycznej oraz sprzęt sportowy używany w czasie zajęć są zmywane wodą z detergentami lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W czasie zajęć należy ograniczyć ćwiczenia
  i gry kontaktowe i zastąpić je innymi.
 11. Rekomenduje się, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, aby młodzież przerwy spędzała na podwórku szkolnym.
 12. Realizacja zajęć projektowych, organizowanych w szkole, uwzględnia wszystkie zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (odpowiedni dystans, obowiązek noszenia maski, mycie/dezynfekowanie powierzchni).
 13. Biblioteka działa zgodnie z przyjętym harmonogramem, zachowując obowiązujące zasady sanitarne (kwarantanna dla książek, dystans społeczny w przestrzeni czytelni
  i biblioteki). Zawiesza się wypożyczanie książek, czasopism do użytku w czytelni. Wyznacza się dwa dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej.
 14. Dystrybutory wody dostępne dla uczniów są pod stałą kontrolą wskazanego pracownika szkoły.
 15. Wszystkie pomieszczenia szkolne utrzymywane są w rygorze sanitarnym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami (czyszczenie i dezynfekcja sal, korytarzy, sprzętu sportowego). Sale lekcyjne są wietrzone w czasie lekcji oraz przez całą przerwę.
 16. Wychowawcy klas pozostają w stałym kontakcie z rodzicami uczniów ze względu na obowiązujący stan epidemiczny. Indywidualnie ustalają sposoby komunikacji
  z rodzicami i opiekunami uczniów.
 17. Ogranicza się do minimum przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz. Wszystkie sprawy administracyjne należy w pierwszej kolejności załatwiać telefonicznie – sekretariat nr tel. 32 2465611.
 18. W sytuacji, gdy w sekretariacie szkoły znajduje się osoba załatwiająca sprawy, należy
  oczekiwać na korytarzu, zachowując dystans społeczny (co najmniej 1,5 m)
  w stosunku do innych osób.
 19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
  z uczniami oraz nauczycielami.
 20. Codzienne prace porządkowe podlegają monitorowaniu ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 21. Szkoła ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 22. Pracownicy szkoły, w ramach swoich przydziałów obowiązków, dbają o czystość urządzeń sanitarnych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

   Zasady postępowania w przypadku zaobserwowania u ucznia/pracownika objawów mogących wskazywać na zakażenie COVID-19

 23. W szkole zorganizowano izolatorium wyposażone zgodnie z zaleceniami GIS (gabinet higienistki szkolnej).
 24. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję, należy odizolować ucznia w izolatorium i wdrożyć stosowne procedury.
 25. Osoby, u których po udaniu się do domu wystąpiło podejrzenie zakażenia, powinny skorzystać z teleporady medycznej. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia należy powiadomić miejscową stację sanitarno – epidemiologiczną lub pogotowie ratunkowe lub skontaktować się z najbliższym oddziałem zakaźnym. W przypadku stwierdzenia zachorowania niezwłocznie należy powiadomić dyrektora szkoły (tel. 322465611 lub k.biadacz@zstio3.pl).
 26. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (kaszel, duszność) musi odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 
  i niezwłocznie powiadomić sekretariat szkoły. Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
  i skontaktowaniu się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (rekomendowany własny środek transportu).
 27. W razie potrzeby wynikającej ze stanu psychofizycznego ucznia towarzyszący mu nauczyciel powinien być zaopatrzony w ochronny kombinezon, maskę, rękawice  i przyłbicę.
 28. W przypadku szybko pogarszającego się stanu należy wezwać Pogotowie Ratunkowe.
 29. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, należy zdezynfekować, zgodnie z procedurami.
 30. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Chorzowie.
 31. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112 i poinformować Dyrektora, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 32. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną. Pracownika należy skierować do izolatorium.
 33. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, należy zdezynfekować oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 34. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10 dni), 
  a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
 35. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Chorzowie.
 36. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,  a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości pracę zdalną).

  Organizacja zajęć

 37. Zajęcia szkolne prowadzone są od 1 września 2020 w Wariancie A – nauczanie tradycyjne w szkole z zachowaniem szczególnych warunków. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 38. W razie konieczności mogą zostać wprowadzone inne formy pracy szkoły zgodnie  z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) lub Wariant C – kształcenie zdalne – w porozumieniu
  z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 39. Dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub indywidualnej ścieżce kształcenia, a także dla uczniów, którzy posiadają opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów  z nauczycielem ze względów epidemicznych, szkoła zorganizuje kształcenie zdalne.
 40. Ze względu na ilość sal w budynku TME nie jest możliwe przydzielenie każdemu oddziałowi osobnej pracowni/sali. Z tego powodu przyjmuje się następujące przepisy dotyczące zapobieganiu, rozpowszechniania wirusa SARS-CoV-2: możliwe zajęcia zostają zblokowane, uczniowie, nauczyciele, pracownicy zobowiązani są do używania masek ochronnych na terenie szkoły – w przestrzeniach wspólnych – oraz zachowania dystansu społecznego. Organizacja lekcji/przerw leży w gestii nauczyciela.
 41. Zajęcia w pracowniach zawodowych prowadzone z wykorzystaniem komputerów, stanowisk podlegają odrębnym procedurom. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela dezynfekują stanowiska (klawiatury, myszki, stanowiska) przed i po zajęciach.

   

  Postanowienia końcowe

 42. Wprowadza się obowiązek odkażania rąk w trakcie wchodzenia do budynku szkoły. Podajniki z płynem odkażającym znajdują się przy wejściach do budynku oraz we wszystkich salach i pracowniach lekcyjnych.
 43. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły  w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
 44. Suszarki elektryczne do rąk pozostaną nieczynne do odwołania.
 45. Przypomina się o bezwzględnym zakazie używania papierosów elektronicznych  i palenia tytoniu na terenie szkoły.
 46. Obowiązuje dystans przestrzenny na przerwach oraz poza zajęciami – min. 1,5 m.
 47. Korzystanie ze stołów tenisowych dozwolone jest wyłącznie przy użyciu własnego sprzętu.
 48. Sprzątanie szkoły przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem w godzinach popołudniowych według grafiku. Dezynfekcja przestrzeni wspólnych przeprowadzana jest na bieżąco.
 49. W kawiarence Tesla cafe spożywanie zakupionych lub własnych posiłków powinno odbywać się z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarnych, zgodnie  z zaleceniami w czasie epidemii.
 50. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników, zgodnie  z zasadami segregacji.
 51. Obowiązuje nakaz właściwej utylizacji zużytych środki ochronny osobistej. Maski  i rękawiczki jednorazowe powinny trafić wyłącznie do oznakowanych pojemników znajdujących w szkolnych korytarzach. Pojemniki będą opróżniane codzienne, a worki ze zużytymi maskami i rękawiczkami utylizowane zgodnie z procedurami.
 52. Osoby zajmujące się usuwaniem i utylizacją odpadów zobowiązane są do bezwzględnego używania środków ochrony osobistej – masek i rękawiczek.

Ważne kontakty: Całodobowa infolinia PSSE w Chorzowie na temat wirusa SARS–CoV-2:  o 32 241 24 94 wew. 21 lub 29 o 32 241 24 95 wew. 21 lub 29 o 692 180 830 komórka

 

Skip to content